719-683-2041 Contact us

[:en]Letter From Sondra – July 2018[:de]Sondra – July 2018[:nl]Sondra – Juni 2018[:]

[:en]

Download the Printable PDF

Dear Friend of Israel ,

There have been ongoing tensions along Israel’s border with Gaza in recent weeks.  Hamas has sent thousands marching towards the barrier fence, threatening to cross into Israel.  What has been presented by Hamas and by so much of the international media as a civilian protest, has actually been armed terrorists mixed with civilians, posing a serious threat to Israel’s borders, its safety and it ability to protect its citizens.  Israel’s response was measured and consistent with the threat.

But when the marchers did not succeed in entering Israel, Hamas tried a new tactic.  They sent burning kites over the fence to land in Israel’s fields and forests causing enormous economic damage.  Acres of produce were destroyed as well as forested areas.  Thank G-d, no one was hurt but the fires came dangerously close to residential areas and even a local college.

And then towards the middle of June, there were a few days of rain, including floods in the areas right near the Gaza border.  It never rains in June in Israel and this was indeed a very rare occurrence.  People talked about global warming and unusual weather patterns but all I could think of were the burning kites and the fires that were avoided because the fields had become wet.  I truly felt that G-d was stepping in and putting out the fires for us, protecting us against the devastating incendiary attacks.

Unfortunately, the rain was short-lived and the terrorists resumed their lethal attacks, adding fire balloons to their arsenal.  The IDF is gearing up for a more aggressive approach even as the UN condemns Israel and ignores the attacks by Hamas. 

Israel recently celebrated 70 years but every one of those years included murderous attacks by our enemies against us.  Those attacks were often mounted with planes, bombs, rockets and soldiers.  The terrorists perfected the use of knives, Molotov cocktails, rocks and most recently, a slab of marble thrown from a rooftop which killed an Israeli soldier.  Today, they are using kites and balloons.  Their motivation has not changed – just the tools have varied. 

But G-d has protected us throughout.  Whether by sending a bizarre summer rainstorm or by granting our IDF commanders and fighters the wisdom and courage to respond, G-d “neither slumbers nor sleeps, the guardian of Israel.”  But we dare not sit back and wait for G-d to act.  We each have a job to do, a role to play in helping protect Israel.  Trough CFOIC Heartland, you, too, can help protect Israel, by making a donation to purchase emergency equipment to protect the people of Judea and Samaria.  We know that G-d is our ultimate protector but He expects us to expend our best efforts to protect the people. And when we do what we can, we can trust G-d to step in and finish the job.

Sincerely,

Sondra Oster Baras

Director, Israel Office

P.S. You can help protect Israel, by making a donation today to purchase emergency equipment to protect the people of Judea and Samaria.  When you help protect the people of Israel, you are partnering with
G-d.  Thank you for being there for us.

 [:de]Lieber/Liebe Freund,

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Spannungen an Israels Grenze zum Gaza­streifen. Die Hamas schickte Tausende an den Grenzzaun, um nach Israel einzudringen und stellte dies in den internationalen Medien als eine zivile Protestbewegung dar. Tatsächlich versteckten sich zwischen den Zivilisten bewaffnete Terroristen, die eine ernste Bedrohung für Israels Grenze waren. Israels Anwort war dieser Bedrohung angemessen.

Als es den Demonstranten nicht gelang, nach Israel einzudringen, griff die Hamas zu einer neuen Taktik. Sie sandte brennende Drachen über die Grenze, die in Israels Feldern einen enormen Schaden anrichteten. Einige Hektar reifer Getreidefelder sowie bewaldete Flächen brannten nieder. Gott sei Dank wurde niemand verletzt, aber die Brände kamen Wohngebieten sehr nahe.

Dann gab es Mitte Juni ein paar Regentage mit Überschwemmungen nahe der Grenze zum Gazastreifen. Dies war ein sehr seltenes Ereignis, denn im Juni regnet es sonst nie. Manche sprachen vom Klimawandel aber ich konnte nur an die brennenden Drachen denken und an die vielen Felder, die nicht mehr brennen konnten, weil der Regen sie nass gemacht hatte. Ich spürte, dass Gott eingegriffen  und die Feuer für uns gelöscht hatte.

Leider hielt der Regen nicht lange an und die Terroristen setzten ihre tödlichen Attacken fort und benutzten zusätzlich brennende Heißluftballone. Die israelische Armee bereitet sich auf schärfere Reaktionen vor, selbst wenn die UNO Israel verurteilt und die Angriffe der Hamas ignoriert.

Israel feierte kürzlich sein 70. Jubliäum, aber während aller dieser Jahre gab es auch tödliche Attacken gegen uns durch unserer Feinde. Sie benützen Flugzeuge, Bomben, Raketen und Soldaten. Terroristen benutzten Messer, Molotov-Cocktails, Raketen und erst kürzlich eine Marmorplatte, die von einem Dach geworfen wurde und einen israelischen Soldaten tötete. Heute benutzen sie Drachen und Ballone. Ihre Werkzeuge ändern sich – ihre Motivation nicht.

Aber Gott hat uns durch das alles hindurch bewahrt. Sei es durch ein ungewöhnliches Sommer­gewitter oder durch Weisheit, die er unseren Armeechefs gibt, die richtige Reaktion zu finden. Gott, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Aber wir sitzen nicht nur da und warten auf Gottes Handeln. Wir alle haben eine Aufgabe, Israel zu schützen. Und durch CFOIC Heartland können auch Sie helfen, Israel zu beschützen, z. B. durch Notfallausrüstung für die Menschen in Judäa und Samaria.

Wir wissen, dass es letztlich Gott ist, der uns schützt, aber er erwartet von uns, dass wir auch etwas dafür tun. Und wenn wir tun, was wir können, können wir uns auf Gott verlassen, dass er den Rest übernimmt. Wenn Sie helfen, das Volk Israel zu beschützen, sind Sie ein Partner Gottes. Herzlichen Dank, dass Sie für uns da sind.

Mit herzlichen Grüßen,

Sondra Oster Baras

Director[:nl]Beste vriend,

Er zijn de voorbije weken voortdurend spanningen geweest aan de grens van Israël met Gaza. Hamas heeft duizende mensen naar het grenshek laten marcheren met de dreiging om Israël binnen te gaan. Wat door Hamas en bij een groot deel van de internationale media gepresenteerd is als een vreedzaam protest van burgers, was in werkelijkheid een mix van gewapenden terroristen tussen burgers, die een serieuze bedreiging vormde voor Israëls grenzen, zijn veiligheid en zijn mogelijkheid om zijn inwoners te beschermen. Israëls antwoord was afgemeten en in overeenstemming met de dreiging.

Maar toen het hen niet lukte om Israël binnen te komen, probeerde Hamas een nieuwe taktiek uit. Ze stuurden brandende vliegers over het hek om te landen op Israëls akkers en bossen en daarmee een enorme economische schade aan te richten. Hectaren aan opbrengst gingen verloren alsook bosgebieden. G-d zij dank raakte er niemand gewond maar het vuur kwam gevaarlijk dicht bij bewoonde gebieden en zelfs bij een plaatselijke school.

En toen tegen het midden van Juni, kwamen er een paar dagen met regen, waaronder overstromingen bij de grens met Gaza. Het regent nooit in Juni en het was inderdaad een zeldzame gewaarwording. Mensen spreken dan over de opwarming van de aarde en ongewone weerpatronen maar het enige waar ik aan kon denken waren de brandende vliegers en het vuur dat zich niet verspreiden kon door de natte velden. Ik had echt het gevoel dat G-d was opgetreden en de vuren voor ons geblust had en ons zo beschermd had tegen die verwoestende aanvallen.

Jammergenoeg duurde de regen niet land en de terroristen hervatten hun dodelijke aanvallen, ze voegden zelfs vuurballonnen toe aan hun arsenaal. De IDF bereid een meer agressieve aanpak voor zelfs wanneer de VN Israël veroordeelt en de aanvallen van Hamas ontkent.

Israël vierde onlangs haar 70-jarige bestaan maar in elk van deze jaren waren er moorddadige aanvallen op ons door onze vijanden. Die aanvallen werden uitgevoerd met vliegtuigen, bommen, raketten en soldaten. De terroristen perfectioneerden het gebruik van messen,Molotov coctails, stenen en onlangs nog een plaat marmer die vanaf een dak naar beneden gegooid werd en zo een Israëlische soldaat doodde. Nu gebruiken ze vliegers en ballonnen. Hun motivatie is niet veranderd – alleen de middelen die zij gebruiken.

Maar G-d heeft ons door alles heen beschermd. Of het nu is door een bizarre zomers regenstorm te zenden of door onze commandanten van het leger en hun strijders de wijsheid en de moed te geven om te reageren. “G-d sluimert noch slaapt, de wachter van Israël”. Maar we kunnen ook weer niet achterover gaan leunen en wachten totdat G-d reageert. We hebben allemaal een taak, een rol die we moeten vervullen om Israël te beschermen. En door CFOIC-Hartland kunt ook u helpen om Israël te beschermen door ons te steunen om bewakingsmateriaal te kopen om de mensen die wonen in Judea en Samaria te beschermen. We weten dat G-d onze uiteindelijke beschermer is, maar Hij verwacht van ons dat we onze uiterste best doen om het volk te beschermen. En als we doen wat we kunnen dan kunnen we erop vertrouwen dat God het allesbeslissende werk doet. Op deze manier helpt u mee aan het werk dat G-d doet. Dank u wel dat u er voor ons wil zijn.

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras

Directeur

 [:]

2 thoughts on “[:en]Letter From Sondra – July 2018[:de]Sondra – July 2018[:nl]Sondra – Juni 2018[:]”

  1. Please accept my $$48 donation to CFOIC HEARTLAND—- from my MasterCard, Also note that yes, Israel must defend itself, but must also seek to play a positive, humane role with Gaza so that one day the 2 peoples can co-exist peacefully and cooperatively — both with God’s equal blessings.

  2. Sondra! What are the two weeks date for your tour in March 2019? Will be in kedumim March 9th thru 16th. Shabbat shalom! Pat Murphy

Comments are closed.