719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – APRIL 2021

Beste vrienden,

Gefeliciteerd Israël met je 73ste verjaardag!

Op 15 april vieren we de Onafhankelijkheidsdag van Israël. Elk land heeft zijn speciale dag, waarop burgers hun onafhankelijkheid vieren of hun vaderlandsliefde jegens hun land uiten. Maar ik denk niet dat er een land is voor wie Onafhankelijkheidsdag een heilige dag is. De onze is een feestdag waarop het wonder van het herstel van Israël wordt gevierd, zoals voorspeld door de profeten. “Dit is de dag die G-d gemaakt heeft, laten wij ons daarop verheugen en blij zijn.” (Psalm 118:24)

G-d ons de Torah gaf, beval Hij ons de feesten van de Heer te vieren. Drie van die feesten vieren de wonderen die G-d voor ons heeft verricht: Pesach viert de Exodus, Sjavoeot viert de Openbaring bij de Sinaï en het Loofhuttenfeest herdenkt onze wonderbaarlijke 40 jaar in de woestijn. Er zijn twee extra feestdagen die na de Bijbelse periode werden toegevoegd: Purim, dat het wonder viert van de verlossing van de boze Haman tijdens de ballingschap in Perzië, en Hannukah, dat de wonderbaarlijke overwinning viert van de Makkabeeën op de Syrische Grieken. Op elk van deze feestdagen gedenken wij het lijden van ons volk en het wonder van onze verlossing.

Op de Onafhankelijkheidsdag van Israël vieren wij de hele Joodse geschiedenis, met inbegrip van alle wonderen die wij afzonderlijk vieren. Na bijna 2000 jaar ballingschap, vervolging en antisemitisme zijn we teruggekeerd naar ons Land. We zijn teruggekeerd naar hetzelfde land waar G-d ons voor het eerst naartoe bracht, als het hoogtepunt van de Exodus, de Openbaring bij Sinaï en van de 40 jaar zwerven in de woestijn. En we zijn er vast van overtuigd dat we zijn begonnen met het definitieve herstel van Israël, zoals G-d beloofde in Amos: Ik zal mijn volk Israël herstellen. Zij zullen verwoeste steden herbouwen en hen bewonen, zij zullen wijngaarden planten en hun wijn drinken (9:14).

Doe met mij en mijn volk mee als we het wonder vieren dat Israël is. We staan voor vele uitdagingen en worden nog steeds van alle kanten bedreigd. Maar ons geloof in G-d geeft ons de kracht om vol te houden, om het wonder te vieren dat we gezegend zijn te ervaren. Door achter Israël te staan, door trouw te blijven aan de waarheid van G-ds beloften, kunt ook u deel uitmaken van dit verbazingwekkende wonder.

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras
Directeur

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot

https://www.christenenvoorisrael.nl/projecten/hartland-judea-en-samaria/