719-683-2041 Contact us

[:en]SB April 2020[:de]April 2020[:nl]April 2020[:]

[:en]

Download the printable PDF

Dear Friend,

Coronavirus!  The word that is on everyone’s lips these days.  I don’t remember anything like this – an international pandemic that is sending the entire world into a tailspin. And rightly so – it is far more contagious and far more lethal than the ordinary flu.  In Israel, the medical authorities took precautions right away to try and control the spread of the illness.  It was clear that eventually the illness would infect more than just a few, but by controlling the spread successfully, they bought the time they needed to ensure that proper equipment and procedures were in place.  Israelis are proud of how this has been handled by our authorities and are cooperating with the restrictions.

Unfortunately, this has dealt a terrible blow to the tourism industry as all incoming passengers, whether tourists or Israelis, are now required to self-quarantine for 14 days.  For Israelis, it is a small price to pay to get home and stay safe.  For tourists, it means they have no place in Israel just now.  We had a wonderful group of people ready to come to Israel on the CFOIC Heartland tour, led by Kim Troup, and it all had to be cancelled one week before arrival.  And so many of the groups we were scheduled to meet last month cancelled, initially those from Asia, then those from Europe and finally, all of them.  I guess G-d is telling us that this is a time for us to just stay at home.

Hopefully, this will not last long.  We are all praying that with the warmer weather, in April or May, the virus will die down and normal routines will resume.  Our economies are all desperate for a return to normal.

At CFOIC Heartland, we are doing our best to conform with the relevant regulations of each country that we are dealing with, while moving forward with our regular activities as much as possible.  I am planning a visit to the US in mid-May and I hope and pray it will go forward but will accommodate any situation that arises.  Same for our foreign travel scheduled for June, in the US and in Taiwan.  We have every expectation that our October 2020 Israel tour will go forward as planned and would like to encourage you to sign up for that tour.  We will have safeguards in place to ensure you can get a full refund for any funds paid to us in the next few months.

This is a difficult time for all of us and if anything, enables us to remember how closely connected we all are.  We may straddle different continents but we are all part of one great humanity.  If we cannot see each other much in the next few weeks, let us at least feel connected, bound by similar destinies, all praying for health, all seeking G-d’s will in this new crisis.  Stay healthy and I hope to see you in Israel or in your home town, when circumstances permit.

Sincerely,

Sondra Oster Baras

Director, Israel Office

P.S. I invite you to celebrate the victories you made possible in 2019! Enclosed is our Annual Report showing how you helped bless Israel last year.  In addition, I would like to bring to your attention the need for food packages for families during the upcoming Passover holiday.  With the tremendous blow the economy has taken this past week, there are going to many more families who need assistance feeding their children during this time of uncertainty.  Anything you can give, will be greatly appreciated.

 

 

 [:de]lieber Freund,

Coronavirus! Das Wort, das heutzutage in aller Munde ist. Ich erinnere mich an nichts dergleichen – eine internationale Pandemie, die die ganze Welt ins Trudeln bringt. Und das zu Recht – sie ist weitaus ansteckender und tödlicher als die gewöhnliche Grippe. In Israel haben die medizinischen Behörden sofort Vorkehrungen getroffen, um die Ausbreitung der Krankheit unter Kontrolle zu bringen. Es war klar, dass die Krankheit schließlich mehr als nur einige wenige anstecken würde, aber durch die langsame Ausbreitung verschafften sie sich die benötigte Zeit, um die richtige Ausrüstung und die richtigen Verfahren zur Verfügung zu stellen. Die Israelis sind stolz darauf, wie unsere Behörden damit umgegangen sind, und stellen sich auf die Einschränkungen ein.

Leider hat dies der Tourismusindustrie einen schrecklichen Schlag versetzt, da alle ankommenden Passagiere, seien es Touristen oder Israelis, nun 14 Tage lang zur Selbstquarantäne verpflichtet sind. Für Israelis ist es ein geringer Preis, um nach Hause zu kommen und sicher zu bleiben. Für Touristen bedeutet es, dass sie jetzt keinen Platz in Israel haben. Wir hatten eine wunderbare Gruppe von Leuten, die bereit waren, auf der CFOIC-Heartland-Reise nach Israel zu kommen, die von Kim Troup geleitet wurde, und alles musste abgesagt werden. Und so viele der Gruppen, die wir im letzten Monat treffen sollten, haben abgesagt, zunächst die aus Asien, dann die aus Europa und schließlich alle. Ich denke, Gott sagt uns, dass dies eine Zeit für uns ist, in der wir einfach zu Hause bleiben sollten.

Aber hoffentlich wird dies nicht lange dauern. Wir beten alle, dass mit dem wärmeren Wetter im April oder Mai das Virus abklingt und die normale Routine wieder aufgenommen wird. Unsere Volkswirtschaften suchen alle verzweifelt nach einer Rückkehr zur Normalität.

In CFOIC-Heartland tun wir unser Bestes, um unsere regulären Aktivitäten so weit wie möglich fortzusetzen. Ich plane für Mitte Mai einen Besuch in den USA, und ich hoffe und bete, dass er stattfinden wird. Dasselbe gilt für unsere für Juni geplanten Auslandsreisen in die USA und nach Taiwan. Wir gehen davon aus, dass unsere Israel-Reise im Oktober 2020 wie geplant stattfinden wird, und wir möchten Sie ermutigen, sich für diese Reise anzumelden. Wir werden über Sicherheitsvorkehrungen verfügen, um sicherzustellen, dass Sie in den nächsten Monaten eine vollständige Rückerstattung aller an uns gezahlten Gelder erhalten können.

Dies ist eine schwierige Zeit für uns alle, und wenn überhaupt, ermöglicht sie uns, uns daran zu erinnern, wie eng wir alle miteinander verbunden sind. Wir mögen uns über verschiedene Kontinente hinweg bewegen, aber wir sind alle Teil einer großen Menschheit. Wenn wir uns in den nächsten Wochen nicht viel sehen können, dann lasst uns wenigstens verbunden fühlen, verbunden durch ähnliche Schicksale, alle beten für Gesundheit, alle suchen den Willen Gottes in dieser neuen Krise. Bleiben Sie gesund, und ich hoffe, Sie in Israel oder in Ihrer Heimatstadt zu sehen, wenn es die Umstände erlauben.

Herzlichst,

Sondra Oster Baras

Direktor[:nl]Beste Vriend,

Coronavirus!  Het woord dat tegenwoordig op ieders lippen ligt.  Ik kan me zoiets niet herinneren – een internationale pandemie die de hele wereld in een spiraal doet belanden. En terecht – het is veel besmettelijker en veel dodelijker dan de gewone griep.  In Israël hebben de medische autoriteiten meteen voorzorgsmaatregelen genomen om te proberen de verspreiding van de ziekte onder controle te krijgen.  Het was duidelijk dat de ziekte uiteindelijk meer dan een paar mensen zou besmetten, maar door de verspreiding succesvol onder controle te houden, kochten ze de tijd die ze nodig hadden om ervoor te zorgen dat de juiste apparatuur en procedures aanwezig waren.  De Israëli’s zijn trots op de manier waarop onze autoriteiten hiermee zijn omgegaan en werken mee aan de beperkingen.

Helaas heeft dit de toeristische industrie een vreselijke klap toegebracht, aangezien alle binnenkomende passagiers, of het nu toeristen of Israëli’s zijn, nu verplicht zijn om 14 dagen lang in quarantaine te gaan.  Voor Israëli’s is het een kleine prijs om te betalen om thuis te komen en veilig te blijven.  Voor toeristen betekent het dat ze nu geen plaats meer hebben in Israël.  We hadden een prachtige groep mensen klaarstaan om naar Israël te komen op de CFOIC Heartland tour, geleid door Kim Troup, en het moest allemaal worden geannuleerd.  En zo veel van de groepen die we vorige maand zouden ontmoeten, werden afgelast, eerst die uit Azië, dan die uit Europa en ten slotte, allemaal.  Ik denk dat G-d ons vertelt dat dit een tijd is om gewoon thuis te blijven.

Maar hopelijk zal dit niet lang duren.  We bidden allemaal dat met het warmere weer, in april of mei, het virus zal sterven en de normale routines zullen worden hervat.  Onze economieën zijn allemaal wanhopig op zoek naar een terugkeer naar het normale leven.

Bij CFOIC Heartland doen we ons best om ons te conformeren aan de relevante regelgeving van elk land waar we mee te maken hebben, terwijl we zoveel mogelijk vooruitgang boeken met onze reguliere activiteiten.  Ik ben van plan om medio mei een bezoek aan de VS te brengen en ik hoop en bid dat het zal doorgaan, maar dat het tegemoet komt aan elke situatie die zich voordoet.  Hetzelfde geldt voor onze buitenlandse reizen die gepland zijn voor juni, in de VS en in Taiwan.  We verwachten dat onze Israël-tournee van oktober 2020 doorgaat zoals gepland en willen u aanmoedigen om u aan te melden voor die tour.  We zullen voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat u het geld dat u in de komende maanden aan ons hebt betaald, volledig kunt terugkrijgen.

Dit is een moeilijke tijd voor ons allemaal en stelt ons in staat om te onthouden hoe nauw we allemaal met elkaar verbonden zijn.  We mogen dan wel verschillende continenten overschrijden, maar we maken allemaal deel uit van één grote mensheid.  Als we elkaar de komende weken niet veel kunnen zien, laten we ons dan in ieder geval verbonden voelen, gebonden door dezelfde lotsbestemming, allemaal biddend voor gezondheid, allemaal op zoek naar G-d’s wil in deze nieuwe crisis.  Blijf gezond en ik hoop u te zien in Israël of in uw woonplaats, als de omstandigheden het toelaten.

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras

Directeur[:]