719-683-2041 Contact us

Maart 2013

Een paar weken geleden verteldeKim Troup, onze directeur in de Verenigde Staten dat we ons doel bereikt hadden om $50.000 in te zamelen voorde beveiliging van eenvijftal dorpen in Judea en Samaria. U heeft waarschijnlijk onze e-mails daarover gelezenen misschien zelfs een telefoontje ontvangenvan Rabbi DougMandel. Zo velen van u reageerden positief op ons verzoek voor fondsen en dat is echt hartverwarmend! Dank u wel!

Februari was een drukke maand voor me. Ik heb intensieve reizen gemaakt in Australië en Singapore, vrienden en sympathisanten gesproken en nieuwe mensen ontmoet die open staan voor onze boodschap. Veel van mijn gesprekken en toespraken gingen over de huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten, waaronder de angstwekkende gevolgen van de zogenaamde Arabische lente, als ook mijn gedachten over de recente Israëlische verkiezingen. Een van de interviews die ik kreeg resulteerde in een artikel waarin de journalist beweerde dat ik illegaal in Palestina woonde!  Wat ik gezegd had, was dat in de gespannen situatie van het Midden-Oosten de enige constante waar ik naar kon verwijzen was onze aanwezigheid in het land en ons geloof dat onze dorpen zullen blijven groeien en bloeien.

CFOIC-Hartland heeft een partnerschap geschapen tussen Christenen en Joden, wat echt uniek is. Terwijk wede verschillen inons geloof erkennen, hebben we sterke banden van vriendschap en samenwerking in zaken die ons verbinden. En die onderwerpen hebben een geweldige impact op ons leven en op de loopvan de gebeurtenissen inhet Midden-Oosten. Velen, zoals de journalist die ik daarnet noemde, geloven dat we geen recht hebben om in dit land te zijn en weigeren de oorspronkelijke Bijbelse naam voor onze gebieden te gebruiken – Judea en Samaria. Maar zoals duidelijk werd door de enorme steun voor ons veiligheids-project, en voor zoveel andere belangrijke noden het hele jaar door, heeft u begrepen dat we niet alleen een recht hebben om hier te leven, maar zelfs een verplichting hebben om dat te doen.

Het is in toenemende mate duidelijk dat mensen met een Bijbels perspectief anders naar de gebeurtenissen kijken. Destichting van destaat Israël was misschien wel het meest belangrijke wonder van onze tijd. En de verdere bevrijding ende bewoning van Judeaen Samaria bracht een meer Bijbels gevoed Zionisme voor het voetlicht. Of men het profetische zicht nu verwerpt of omhelst, mensen in de hele wereld worden gedwongen omde gebeurtenissen inIsraël vanuit een Bijbels perspectief waar te nemen. Het is een de inhoud geworden van televisie documentaires en krantenartikelen in de gehele wereld. We leven in een tijd die ons dwingt om een mening te hebben. En door uw steun aande mensen van Judeaen Samaria, neemt u een Bijbels standpunt in dat niet genegeerd kan worden.

Ik wil u bemoedigen in uw houding jegens ons. Ik weet dat het soms impopulair kan zijn, maar het is een juiste zaak om het te doen. Dank u voor uw trouw aan de visie voor een Joodse bewoning van het het Land Israël alsde vervulling van hetprofetische woord.

Hoogachtend

Sondra Oster Baras
Directeur