719-683-2041 Contact us

May 2012

Komt er oorlog?

Syrie, Iran, kort, angst, zacharia 14, belangrijker dan de om naar de politiek te kijken is tekijken naar de bijbel± daarom hebbenw e visie op het hartland en daarom steunen we hen in deze eindtijd.

De stam Juda

Het gebied waar wij onze liefde en steun aangeven bestaat uit drie verschillende streken in het hartland van Israël: Juda, ten zuiden van Jeruzalem (1), Samaria, het erfdeel van de twee Jozefstammen, Efraïm en Manasse en de Jordaanvallei, de lange strook langs de oever van de Jordaan, dat ook bij de Jozefstammen behoort.

Dit keer iets over de bijbelse en profetische betekenis van Juda.

Juda, de zoon van Jakob, is één van de aartsvaders van Israël en hij is degene uit wie de Messias, de grote koning van de eindtijd geboren zal worden. In zijn nageslacht wordt dan ook David geboren en Jozef, de man van Maria.

In Genesis lezen we over het aangrijpende conflict tussen Jozef en Juda. Juda is jaloers op de bijzondere positie die Jozef inneemt in het hart van vader Jakob en hij is degene die Jozef verkoopt, zodat hij als een slaaf verdwijnt naar Egypte. Daarmee gaat Jozef de weg van vernedering en lijden, totdat hij verhoogd wordt en de hele wereld redt van de dood. Daarin is Jozef een profetische figuur die vooruitwijst naar de Messias. In deze confrontatie tussen Juda en Jozef klinkt ook door dat de koning van de eindtijd in zijn heerlijkheid pas zal kunnen komen als Hij eerst de weg van Jozef is gegaan en een vreemde is geworden voor zijn eigen broeders (Psalm 69:9).

Als Jozef verdwijnt naar de wereld, gaat Juda in ballingschap (Genesis 38). In den vreemde trouwt hij de buitenlandse Bat-Sheva en verwekt hij twee kinderen bij Tamar. Met andere woorden: terwijl Jozef de wereld het leven geeft, gaat de geschiedenis van Juda, die zijn naam zal geven aan het volk van de Joden, zijn eigen weg en werkt God in hem aan de komst van de Koning-Messias. Maar het is duidelijk, voordat de Leeuw uit de stam van Juda verschijnt, moet de Messias eerst zijn weg voltooien als het Lam (Jozef is de zoon van Rachel, wat schaap betekent).

Als Juda is terug gekeert uit de ballingschap, komt het uiteindelijk na veel dralen en talmen tot een ontmoeting en verzoening tussen Jozef en Juda. Juda brengt Benjamin mee, staat borg voor hem en zal straks als eerste van zijn broers aankomen bij Jozef om het leven in zijn nabijheid voor te bereiden.

Voorlopig zullen Juda en Jozef nu samen optrekken. Kaleb (uit Juda) en Jozua (uit Jozef, Efraïm) zijn de twee verspieders voor wie het woord van God sterker is dan de omstandigheden en de politieke machtsverhoudingen in hun dagen. Jozua, die even oud zal worden als Jozef (110), leidt het volk het beloofd land in, terwijl Kaleb de machtige stad Hebron, de stad van de reuzen, zal overwinnen. Ook hier moet je weer letten op de profetische lijnen: Jezus zal als de lijdende en verhoogde Messias de poorten van de toekomst openen, en Hij zal als de koning van de eindtijd alle machten overwinnen, die Israël benauwen en angst inboezemen.

Toch komt het tot een scheiding van de twee.

In Sichem, op het erfdeel van Jozef. Waar Jozef overgeleverd is en to slaaf gemaakt en waar hij begraven is, komt het tot een scheiding tussen Juda en de Jozefstammen.

Jozef vormt als het ware een breekpunt.

Juda blijft wel verbonden met Benjamin. Daar zal God in het midden van zijn kinderen wonen in de tempel.

Op het erfdeel van Juda wordt de Messias geboren (Micha 5:1). Maar het is duidelijk dat Hij eerst zal komen in zijn Jozefsgestalte. Daarom ook wordt Hij in Bethlehem geboren, waar ook het graf van Rachel, de moeder van Jozef is. Daar is ook Benjamin geboren, de broeder van Jozef, met wie deze Messias zoveel gemeen heeft. Hij is immers Ben-oni, de zoon van smarten en Ben-jamin, de zoon aan Gods rechterhand.

In de boeken van de profeten wordt duidelijk dat God zelf in de dagen van de Messias het land Juda zal herstellen. Waar eens verwoeste steden lagen en de streken leeg en ontvolkt waren, zal God nu weer bouwen en het land bezaaien met mensen (Jeremia 31:28 en 33:11). Tenslotte zal de Messias zelf de kinderen van Juda en Israël

terugbrengen uit de verstrooiing en onder de hoede van de Koning-Herder zullen de Jozefstammen en Juda weer een eenheid vormen. De Messias zelf zal verschijnen als de volkeren zullen optrekken tegen Jeruzalem, Hij zal Juda als eerste verlossen en

zorgen dat de jaloezie tussen Juda en Efraïm zal verdwijnen. Bij zijn komst zal ook duidelijk worden dat er geen sprake kan zijn van rivaliteit tussen Juda en Jozef. De Messias in zijn Jozefsgestalte en in de gestalte van de zoon van Juda zijn immers een en dezelfde.

De tijd waarin wij leven ademt de profetische vervulling: De Messias heeft aan de wereld het leven gegeven en het eerste deel van de kinderen van Juda zijn teruggekeerd uit de ballingschap. Bovendien is zowel het land van Juda als dat van Efraïm, Manasse weer bezaaid met mensen en hersteld. Zij vormen ook nu al een eenheid, samen vormen zij het hartland van Israel en de bewoners van Juda en de Jozefstammen (Samaria) staan op de beloften van God en hechten daar meer waarde aan dan aan wat de internationale politiek vindt.

In Juda steunen wij o.a de dorpen in Gush Etzion, ten zuiden van Jeruzalem, Efrath, met hulp aan armen, Tekoa, de stad van Amos, met de inrichting van een sportzaal ter nagedachtenis aan Kobi Mendel, een tiener die vermoord is tijdens de Intifada. We steunen Nokdim en Susya op de hoge bergvlakte van Hebron en Beth Yatir, helemaal aan het zuiden, op de rand van de Negev en het museum van Hebron, waar David Goldman een archeologisch museum heeft met vondsten uit de tijd van de aartsvaders en de koningen van Juda. Zijn speciale programma om schoolkinderen kennis te laten maken met de bijbelse achtergrond van Juda heeft dit jaar zelfs onze bijzondere aandacht en is een van de prioriteiten van CFOIC.<!–:de–